Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Poradenství > Sociální poradenství

Sociální poradenství

Odborné poradenství v paliativní péči poskytované podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Poslání

Posláním odborné poradny v paliativní péči je poskytovat bezplatné odborné sociální poradenství nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby se lépe orientovali ve svých možnostech, nalezli odvahu, vlastní zdroje a odbornou pomoc v řešení své situace, která nemocným nabídne možnost prožít závěr svého života se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako smysluplnou součást svého života.

Okruh osob, kterým je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby v krizi a osoby s chronickým onemocněním z okresů Cheb a Sokolov ve věku od 19 let výše.

Poskytujeme bezplatnou službu pro nevyléčitelně nemocné, jejich rodinné příslušníky a blízké, kteří hledají informace, kontakty, podporu, doprovázení a pomoc v oblasti paliativní péče, tj. péče o nevyléčitelně nemocné a pozůstalé.

Poskytovatel sociální služby OSP může odmítnout uzavřít smlouvu s klientem

 1. OSP neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá a to i s ohledem na cílovou skupinu:

Zájemce o službu je upozorněn na možnost řešení situace jinými způsoby a s využitím ostatních poradenských systémů a institucí, existuje-li tato možnost. Klientovi je poskytnuto základní sociální poradenství dle § 37 odst. 2 zákona 108/2006 sb. o sociálních službách.

 1. OSP nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby OSP, o kterou osoba žádá:

Sociální pracovník si dohodne se zájemcem nejbližší možný termín jednání s ohledem na formu kontaktu, kterou si klient zvolí. Sociální pracovník vede evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohla být uzavřena ústní smlouva o poskytnutí služby.

Cílem odborné poradny v paliativní péči je:

 1. Předat informace o věcech souvisejících s úmrtím a umíráním.
 2. Zprostředkovat poradenství s lékařem, nebo zdravotní sestrou hospice, duchovním, či zajistit pomoc psychologa.
 3. Poskytnout přehled o sociálních a sociálně-zdravotních službách.
 4. Zprostředkovat kontakt na návaznou zdravotní službu domácí hospicové péče.
 5. Předat informace o zdravotních, či kompenzačních pomůckách, spolu s informacemi, jakým způsobem si je zajistit.
 6. Předat informace o příspěvku na péči (PnP), pomoc s vyplněním žádosti o PnP, informace o dalších sociálních dávkách a o tom, jak o ně podat žádost.
 7. Nabídnout bezpečný prostor na projevení starostí, zmatku, váhání, nejistoty a smutku.
 8. Vytvořit osvětové místo, o kterém veřejnost ví a kam se pro informace může obrátit každý.
 9. Řešit s klientem nepříznivou sociální situaci.

Zásady při poskytování odborného sociálního poradenství

 • Bezplatná služba,
 • Možnost anonymity,
 • Odborná a citlivá spolupráce,
 • Respekt k důstojnosti,
 • Individuální přístup,
 • Pravdivá komunikace,
 • Dodržování lidských práv,
 • Podpora pospolitosti.

V rámci odborného poradenství poskytujeme:

 • Pomoc prostřednictvím osobního rozhovoru v domácím prostředí uživatelů služby nebo v jiném prostředí, po telefonu, prostřednictvím emailu nebo písemné korespondence,
 • Pomoc a radu při hledání a plánování dalších kroků v péči o blízkého nevyléčitelně nemocného člověka i o sebe, společné zvažování dalších možností a cest,
 • Předání zkušeností z péče o umírající,
 • Čas na sdílení starostí, zmatku, váhání, nejistoty a smutku,
 • Vysvětlení principů a možností domácí i lůžkové hospicové péče,
 • Předání kontaktů a žádostí do hospiců,
 • Zprostředkování prvního kontaktu pro zájemce z Karlovarského kraje na návaznou zdravotní službu domácí hospicové péče,
 • Kontakty na další poskytovatele sociálních a sociálně-zdravotních služeb,
 • Informace o příspěvku na péči a pomoc při vyplnění žádosti o příspěvek na péči,
 • Letáky, brožury a tištěné kontakty na další služby,
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro péči v domácím prostředí nebo pomoci kontaktovat jinou půjčovnu,
 • Možnost zprostředkování poradenství s lékařem nebo zdravotní sestrou hospice, duchovním, či zajistit pomoc psychologa,
 • Informace týkající se věcí souvisejících s úmrtím.

Poradenství lze využít:

Klienti se mohou obracet na poradnu ve všední dny pondělí až pátek od 8:00 do 16:30, pokud klient zavolá v jiném čase, bude mu voláno zpět následující pracovní den do 16:30

 • Terénní forma služby se poskytuje podle potřeb klientů v jejich domácím prostředí, po vzájemné domluvě v časech pondělí až pátek od 8:00 do 16:30.

Terénní forma je poskytována pro obyvatele okresů Cheb a Sokolov, kteří spadají do cílové skupiny – osoby v krizi a osoby s chronickým onemocněním.

Na písemné a emailové dotazy bude odpovězeno do pěti pracovních dnů.

Poskytnutím poradenství v paliativní péči vzájemně uzavíráme s klientem smlouvu o poskytnutí OSP v paliativní péči. Tuto smlouvu uzavíráme na dobu neurčitou, to znamená, že se na poradnu můžete klient obracet opakovaně.

Všichni zaměstnanci OSP jsou vázáni mlčenlivostí a bez svolení klienta nejsou žádné informace poskytovány třetím osobám.

Maximální okamžitá kapacita služby

Terénní forma: počet intervencí (30 minut jednání) 3

Intervence = Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního klienta a jeho rodiny, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace.

Ochrana před předsudky

Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením v důsledku využívání služby:

 • Zázemí poradny má dva vchody. Pokud někdo navštíví kancelář sociální pracovnice, aby si sjednal schůzku, může si vybrat, zda vejde hlavním označeným vchodem z ulice, nebo hlavním vchodem do nájemního domu, aniž by bylo zřejmé, že jde žádat o službu OSP v paliativní péči,
 • pracovníci hospice, doprovázející klienty na úřad, nejsou nijak viditelně označeni logem hospice tak, aby bylo zřejmé, jakou službu doprovázený klient využívá.

Právo na vznášení připomínek

Pokud klient nabude dojmu, že je něco v nepořádku, může se obrátit:

 1. Ústně

Na pracovníky poradny (sociální pracovnici, psycholog, ředitelka hospice)

 1.  Písemně
 • Na pracovníky poradny (sociální pracovnici, psycholog, ředitelka hospice)
 • Do knihy přání a stížností
 • Do schránky na přání a stížnosti

Způsob vyřízení:

Ústní podání stížnosti bude vyřízeno ústně, písemné bude vyřízeno písemně do 5 pracovních dnů od podání stížnosti, stížnosti vyřizuje ředitelka hospice – Alena Votavová. Stížnost písemná, která není podepsána, tzn. je anonymní, bude vyřízena prostřednictvím nástěnky v sídle hospice. Pokud bude uvedena adresa, telefon nebo jiný kontakt, bude tento kontakt využit pro vyřízení stížnosti.

Pokud nebude člověk podávající stížnost spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na předsedu správní rady hospice, kontakt najde na webových stránkách hospice.

Ke vznášení připomínek si osoba může zvolit zástupce pro podání a vyřizování stížností.