Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Jak pomáhat > Etika fundraisingu

Etika fundraisingu

Ctíme pravidla etického fundraisingu

Fundraising je systematické získávání finančních i nefinančních zdrojů, které nezisková organizace potřebuje k realizaci svého poslání prostřednictvím jednotlivých projektů.

Oněmi „zdroji", které se fundraisingem snažíme „kultivovat" (zkvalitňovat, pěstovat, rozmnožovat) mohou být lidé (šiřitelé dobrých zpráv, poradci, podporovatelé, dobrovolníci, spolupracovníci, zaměstnanci, členové správní rady…), věci (materiální dary, vybavení, nástroje, dopravní prostředky…), práva (různá poskytnutá oprávnění), informace (přístup ke sdílení informací s jinými), pověst (důvěryhodnost organizace), práce (dobrovolníků, pomocníků…), služby (zdarma či se slevou poskytované) a samozřejmě také vlastní finance…

Protože jsme si vědomi, že především oblast finančního dárcovství je oblastí velmi citlivou a vystavenou pokušením nejrůznějšího zneužití, formou tohoto veřejného závazku se přihlašujeme k následujícímu etickému kodexu, který je výsledkem diskuse členů Klubu profesionálních fundraiserů a členů Koalice za snadné dárcovství.

Etický kodex společnosti pro jednání s dárci

Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.

O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.

Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky, a řídíme se přitom transparentními zásadami.

Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.

Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.

Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

Etický kodex fundraisera

Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.

  • Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
  • Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
  • Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace..
  • Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a nepoškodil jiné organizace.
  • Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
  • Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
  • Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.
  • České centrum fundraisingu: Originální text etického kodexu.
  • České centrum fundraisingu: Seznam signatářů kodexu.

Etické limity fundraisingu pro Hospic Sv. Jiří

Kromě výše uvedených obecných zásad si Hospic Sv. Jiří vzhledem hodnotám vlastním hospicovému hnutí a zakladatelům a vedení Hospice stanoví tyto limity pro přijímání darů:

Nepřijatelnost darů od klientů a jejich rodin v době smluvního vztahu: V době trvání smluvního vztahu s klientem a pečující rodinou nepřijímá Hospic ani jeho jednotliví pracovníci od klientů či jejich rodin žádné finanční dary. Podobně i později v době truchlení k případným nabídkám finanční podpory o od svých bývalých klientů přistupujeme s nejvyšší citlivosti, protože se tak chceme vyhnout jakémukoli náznaku možné, i když nechtěné, manipulace či využívání křehké osobní situace dotyčných.

Nezávislost na politických stranách a hnutích: Hospic Sv. Jiří z důvodu své politické nezávislosti nepřijímá jakékoli dary od politických stran či hnutí jakožto právnických osob. Podobně nepřijímá dary ani od některého z veřejně známých představitelů některé z politických stran či hnutí jakožto fyzické osoby, pokud je s předáním tohoto daru spojena jakákoli veřejná prezentace této strany nebo pokud by toto dárcovství mělo mít charakter trvalejšího partnerství.

Nepřijatelnost zdrojů čerpajících z destrukce lidství, zdraví či ekosystému: Kromě samozřejmě nepřijatelnosti financí pocházejících z kriminální činnosti Hospic Sv. Jiří také nepřijímá např., dary očividně vzniklé za cenu dětské práce, lidské nespravedlnosti či z obchodování či výroby pornografie, hazardních her, výroby cigaret, alkoholu, drog či jiných návykových či zdraví škodlivých látek apod.

Etika fundraisingu