Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty

Projekty

Nadační fond rodiny Vlčkových

Projekt: Mobilní hospicové služby pro dětskou paliativní péči a perinatální ztrátu v Karlovarském kraji

Hlavním cílem projektu je zajištění kontinuální dostupnosti dětské paliativní péče v Karlovarském kraji, stabilizace a rozšíření multidisciplinárního týmu pro dětskou paliativu, zajištění dalšího odborného vzdělávání pro pracovníky v dětské paliativě, především pro koordinátora dětské paliativní péče, zdravotní sestru, sociální pracovnici, psycholožku a duchovního, kteří přicházejí a budou přicházet do kontaktu s dítětem, rodinou a pečujícími osobami nejčastěji. Pro koordinátora dětské paliativní péče a zdravotní sestru je to pokračující 3 denní kurz dětské paliativní péče, který je certifikovaný Mezinárodní sítí pro dětskou paliativní péči - ICPCN.


Dalším cílem projektu je zajištění a realizace týmových supervizí a individuálních supervizí pro členy multidisciplinárního týmu. Cílem je oslovit nové supervizory, kteří by nám byli blíže (Karlovarský kraj, Plzeňský kraj). Součástí projektu je i navázání spolupráce s personalistou, který nám pomůže v oslovování dalších pracovníků do přímé péče a který bude tyto aktivity koordinovat a řídit. 

Důležitým aspektem celého projektu je osvětová činnost v oblasti dětské paliativní péče a perinatálního poradenství, nákup další odborné tematické literatury včetně zpracování a vydání vlastních letáků a brožur.

 

Doba realizace projektu: 01.04.2023 - 31.03.2025

https://nrv.org/

 

1.png

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Projekt: Mobilní hospicové služby pro nevyléčitelně nemocné na Chebsku a Karlovarsku v rámci poskytování odborného sociálního poradenství

Cílem projektu je zajistit kvalitní akreditované vzdělávací kurzy pro členy multidisciplinárního týmu tak, aby mohli rozvíjet a prohlubovat své schopnosti a dovednosti, které následně uplatní v kontaktu a ve vztahu s umírajícím klientem, rodinami a pečujícími osobami. Domníváme se a klademe důraz na to, aby měli členové týmu dostatek možností nejen k psychohygieně, supervizím a dalším komunikačním technikám, směřujícím k dobře fungujícímu týmu, ale také aby mohli čerpat a naučit se novým odporným dovednostem a postupům používaných v sociálních a zdravotních službách, které povedou k lepšímu porozumění a komunikaci s žadateli o služby, jejich rodinami a pečujícími osobami.Vzhledem k rozšíření služeb na poradenství pro perinatální ztrátu a na zahájení poskytovaní poradenství a doprovázení rodin s umírajícím dítětem koordinátorem pro dětskou hospicovou péči se chceme zaměřit právě na cílovou skupinu dětí.

Díky projektu mohly dvě sociální pracovnice a psycholožka hospice absolvovat vzdělávání Využití na řešení orientovaného přístupu v přímé práci s klienty realizované společností Gaudia. https://kurzy-vzdelavani.eu/kurzy-institut-postmoderniho-vzdelavani/

Webové stránky nadace: https://www.vdv.cz/

VDV-logo-2017.jpg

 

Nadační fond Simony Kijonkové

Projekt: Podpora rozvoje dětské mobilní specializované paliativní péče

Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj dětské paliativní péče poskytované v domácnostech nevyléčitelně nemocných dětí a jejich rodin. V roce 2022 jsme poskytli péči 2 nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodinám a již k dnešnímu datu je v roce 2023 poskytována péče 2 nevyléčitelně nemocným dětem a víme o dalších dětech, kteří budou v letošním roce péči potřebovat.

Projekt samotný nebyl cílen „pouze“ na podporu dětské paliativní péče, ale také na poskytování perinatálního poradenství v situaci, kdy žena přijde o dítě v průběhu těhotenství nebo krátce po porodu. V rámci poradenství v oblasti perinatální paliativní péče bylo poskytnuto 18 intervencí v roce 2022, zatímco v roce 2023 již bylo poskytnuto 17 intervencí.

Nadační příspěvek byl využit na mzdové náklady koordinátora dětské paliativní péče Bc. Petra Gubiše. Každá efektivní paliativní péče, ať už pro dospělé nebo pro děti, potřebuje svého koordinátora. V našem případě koordinátor komunikuje s rodinou nevyléčitelně nemocného dítěte, s pediatrem, s lékařem specialistou z odborného nemocničního zařízení, s dítětem a slaďuje jednotlivé představy o posledních dnech samotného dítěte doma. Koordinátor také zjišťuje jednotlivé potřeby nemocného a jeho rodiny a reaguje na ně.

https://nfsk.cz/

 

1[1].jpg

 

Nadace OSF a Active Citizens Funds

Projekt „Inovace v oblasti digitálních technologiích směrem k uživatelům služeb"

Grantová výzva:  62500-2022-004-AG5 / Active Citizens Fund - Akční granty - Posílení neziskových organizací 2022

Předmět projektu: 

Hlavním cílem projektu byla inovace v oblasti IT technologiích, renovace  používaných zařízení (stolní PC, notebooky) a používání nových digitálních nástrojů (emailový klient, webová prezentace, sociální sítě) s ohledem na rozšíření služeb Hospice Sv. Jiří.

Děkujeme Nadaci OSF a Active Citizens Fund za podporu našeho projektu Inovace v oblasti digitálních technologií směrem k uživatelům služeb.

Díky nim jsme mohli do našeho hospice pořídit dva nové stolní počítače a dva notebooky, které přinesou značný užitek všem členům multidisciplinárního týmu při administraci. Zároveň jsme mohli nechat vytvořit nové webové stránky, na kterých se právě nacházíte a v neposlední řadě jsme mohli začít využívat nového emailového klienta pro hromadnou rozesílku důležitých novinek a oznámení tak, abychom vám byli blíž.

Děkujeme za vaši podporu a pomoc při digitalizaci našeho virtuálního prostředí.

 

REALIZACE PROJEKTU PROBĚHLA V OBDOBÍ OD 1.9.2022 DO 31.12.2022

 

"Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska."

"The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”

 

https://www.activecitizensfund.cz/

 

Loga[1].png

 

Ministerstvo zdravotnictví

Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče"

V období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022 je námi poskytovaná mobilní specializovaná paliativní péče spolufinancována z dotačního programu projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče", reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0¬­.0/15_039/0008214¬. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Hospic Sv. Jiří

Doba realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022

Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v ČR. Smyslem projektu je umožnit umírajícím dožít, zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem devět žádostí o dotaci na podporu mobilní specializované paliativní péče v celkové částce 41 milionů Kč. Za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče v domácím prostředí pacienta bude u vybraných poskytovatelů po dobu 36 měsíců probíhat pilotní provoz.

V rámci programu bychom chtěli stabilizovat tým obecně prospěšně společnosti Hospice Sv. Jiří a to část, která poskytuje služby na Chebsku. V rámci stabilizace týmu a zvýšení kvality poskytovaných služeb větší personální kapacitou bychom chtěli také zrevidovat vedenou dokumentaci tak, aby odpovídala legislativní požadavkům doporučení MZ a standardům MSPP. Dále bychom chtěli změnit zaběhnuté procesy řízení, které nám vyšly v online dotazníku jako neefektivní. Díky posílení personálních kapacit můžeme žádat o smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami pro odbornost 926 a indikovaní pacienti budou mít péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Současně alespoň 80% pacientů, kteří budou zařazeni do péče, dožijí ve vlastním sociálním prostředí (doma). Po absolvování tzv. pilotního provozu bude Hospic Sv. Jiří poskytovat bezpečnou, klinicky přínosnou a nákladově efektní mobilní specializovanou paliativní péči, v parametrech požadovaných Metodickým pokynem MZ ČR.

Dotaci obdrželi:

  • Nemocnice Pelhřimov
  • Domácí hospic Vysočina
  • Domov – Plzeňská hospicová péče
  • Hospic sv. Jana N. Neumanna
  • Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
  • Oblastní charita Pardubice
  • Hospicová péče sv. Kleofáše
  • Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie
  • Hospic Sv. Jiří

Odkazy

Loga EU a MZ

EUMZČR