Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaDárcovství → Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění


Dárcovství

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst dary věnované Hospici Sv. Jiří od základu daně.

Potvrzení o daru vystavujeme všem dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu, a to buď přímo při předání daru, nebo (při převodu z účtu) ke konci či na začátku dalšího kalendářního roku. Pokud jej chcete dříve, prosím kontaktujte naši kancelář.

Fyzické osoby

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. 2. následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.
  • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Právnické osoby

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Podle: Cesta domů

Sponzoring

Pro podnikatele či firmy je výhodnější, aby mohli celou poskytnutou částku nebo hodnotu věcí zahrnout do daňově uznatelných nákladů (výdajů). Tento vztah pak nenezýváme „dárcovstvím“, ale „sponzorováním“ či „sponzoringem“.

Sponzorování (na rozdíl od dárcovství, kdy jde o darování bez jakéhokoli protiplnění) je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlovou o reklamě (sponzorská smlouva). Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnýámi náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně.

Na rozdíl od odečítatelné položky „dary" tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Příjmy ze sponzorského vztahu jsou v neziskové organizaci považovány za příjmy, resp. výnosy z reklamy, které jsou předmětem daně z příjmů a v každém případě jsou zahrnuty do základu daně a pokud by její základ daně převýšil 300 tis. Kč, neziskovka by z nich platila daň.

Obecně vzato je tedy dárcovský vztah výhodnější pro obdarovaného a sponzorský vztah pro sponzora. Avšak v případě, že základ daně u obdarované neziskovky nepřekračuje 300 tis. Kč, je celkově výhodnější vztah sponzorský a je dobře zde na tuto možnost upozornit.

Sponzorskou smlouvu uzávíráme s každým sponzorem zvlášť na základě konkrétního jednání (další info viz také v sekci Dary firem a sponzoring).

náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2022 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign